De Mello Pahleta Butterfly Kiss

Regular price $19.00

85% Ethiopia Sasaba
15% Ethiopia Naga Singage
Taste Note : Cranberry / Cherry / Grape